Dla konsumenta

Firma PC-Akme prowadzi działalność na podstawie wpisu do CEIDG z dnia 05.05.2008. Siedzibą przedsiębiorstwa jest Wrocław ul. Gitarowa 3 lok. 1, kod pocztowy 51-531, nr tel. 602679442 tel. czynny w godz. 8,00 – 16,00 od poniedziałku do piątku), e-mail ludwig@pc-akme.pl .

Firma PC-Akme zajmuje się dystrybucją sprzętu sieciowego oraz akcesoriów komputerowych marki LogiLink oraz Typhoon. Sprzedaż dotyczy wyłącznie produktów wymienionych na stronie internetowej pod adresem http://www.pc-akme.pl/produkty.htm . Znajdują się tam również opisy produktów, z którymi należy zapoznać się przed dokonaniem zakupu.

Przed momentem dokonania pierwszego zakupu od firmy PC-Akme, każdy potencjalny Klient zobowiązany jest zgłosić chęć zakupu dostarczając firmie PC-Akme podstawowe dane osobowe niezbędne w celu rejestracji Klienta w naszej bazie. Dane te nie są nigdzie publikowane i rozpowszechniane (są wykorzystywane wyłącznie na użytek firmy celem wystawienia faktury Vat i są odpowiednio chronione i zabezpieczone zgodnie z wytycznymi w polityce bezpieczeństwa i procedurach wewnątrz firmy PC-AKME). Sprzedaż odbywa się wyłącznie po złożeniu zamówienia w formie elektronicznej. Aktualny cennik znajduje się w siedzibie firmy , każdą cenę udostępniamy zainteresowanym po wysłaniu zapytania o cenę drogą elektroniczną. Klient jest zobowiązany zapoznać się przed zakupem z ww. cennikiem i potwierdzić, że wie, iż zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Łączna cena danego towaru obejmuje podatek VAT 23% oraz koszt transportu do Klienta na terenie Rzeczypospolitej Polski. Po dokonaniu opłacenia zamówienia poprzez dokonanie przedpłaty na konto firmowe należy wysłać drogą elektroniczną poświadczenie dokonania przelewu z Banku na nasze konto. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS w terminie wynikającym z oferty przesłanej drogą elektroniczną.

Klientowi przysługuje prawo do zwrotu towaru, który jest w stanie nie naruszonym, nie był używany oraz jego oryginalne opakowanie nie zostało zniszczone, w czasie 14 dni od daty zakupu. PC-Akme ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

REKLAMACJE

Reklamację należy zgłaszać w formie pisemnej. PC-Akme udziela odpowiedzi na złożona reklamacje w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację również ma formę pisemną wraz z uzasadnieniem stanowiska PC-Akme.

GWARANCJA

Na czas trwania procedury reklamacji firma nie wydaje sprzętu zastępczego.

Warunki gwarancji:

 • Firma PC-Akme udziela 24 miesięcznej gwarancji na sprzedawane przez nią produkty.
 • Gwarancja obejmuje tylko produkty z nienaruszoną (oryginalną lub firmową) plombą gwarancyjną, które zostaną dostarczone do siedziby firmy wraz z nadanym numerem RMA (zasady nadawania RMA opisano w dziale Serwis PC-Akme).
 • W chwili dostarczenia produktu do serwisu, firma dołoży wszelkich starań aby odesłać sprawny produkt w ciągu 10 dni roboczych.
 • Firma zastrzega sobie prawo do wyboru między naprawą lub wymianą urządzenia na sprawne (w przypadku niemożności dokonania naprawy).

Utrata praw gwarancyjnych:

Gwarancją nie są objęte wady i usterki: będące następstwem uszkodzeń (mechanicznych , termicznych i chemicznych). Spowodowane zalaniem sprzętu jakimkolwiek płynem, spowodowane oddziaływaniem zewnętrznego promieniowania jonizującego lub pola magnetycznego - wyładowania elektrycznego powstałego podczas burzy lub przepięcia ( spalenia elementów od strony portów wejściowych) , spowodowane używaniem sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, spowodowane lub ujawnione w związku z okolicznościami powodującymi utratę gwarancji spowodowane zanieczyszczeniami sprzętu lub powstałe w wyniku używania do czyszczenia sprzętu środków chemicznych nie przeznaczonych do tego celu wynikłe z eksploatacji sprzętu w niekorzystnych warunkach ( silnym zapyleniem pomieszczenia, dużej wilgotności ) inne nie będące wynikiem przyczyn tkwiących w nabytym sprzęcie.

Gwarancja nie obejmuje:

 • załączonego do zakupionego sprzętu oprogramowania oraz innych akcesoriów do niego dołączanych takich jak: nośniki danych i materiały eksploatacyjne.
 • Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku:
  • dokonania jakiejkolwiek naprawy, przeróbki we własnym zakresie lub przez osobę trzecią, inną niż gwarant,
  • naruszenia, uszkodzenia, zerwania którejkolwiek z plomb, na zewnątrz lub wewnątrz sprzętu, albo zakrycia ich w sposób uniemożliwiający identyfikację.
  • uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych oznaczeń identyfikujących sprzęt, albo zakrycia ich w sposób uniemożliwiających identyfikację.

Firma PC-Akme zastrzega sobie prawo obciążenia nabywcy związanymi z poniesionymi w ramach gwarancji kosztami w tym kosztami naprawy i transportu w każdym z przypadków gdy sprzęt okazał się sprawny oraz gdy zgłoszone wady nie były objęte gwarancją.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (ludwig@pc-akme.pl , PC-Akme Ludwig Andrzej, Wrocław 51-531 , ul.Gitarowa 3 lok. 1, tel. 602679442) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe - Pobierz formularz

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: PC-Akme , 51-519 Wrocław, ul.Gitarowa 3/1, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zgodnie z art. 12 ust 1 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta informuję, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
 • zawartej w drodze aukcji publicznej
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 12 ust 1 pkt 15 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta informuję o kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, z treścią którego można zapoznać się (Tresc)

Zgodnie z art. 12 ust 1 pkt 21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta informuję, że szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej a także pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.