Serwis PC-Akme

Informacje

Firma PC-Akme stara się realizować wszystkie reklamacje szybko i najlepiej jak może dla Klienta (Który zakupił towar bezpośrednio w firmie PC-AKME, serwis dla klientów końcowych realizowany jest tylko poprzez puntkty zakupu produktu). Firma dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć sprawny produkt w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu. PC-Akme zastrzega sobie prawo do zwrotu kosztów zakupionego urządzenia w przypadku braku innej możliwości realizacji warunków gwarancji. Informacje oraz dane techniczne produktów sprzedawanych przez PC-Akme zawarte są na stronach: www.pc-akme.pl lub www.logilink.info, dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając e-mail na adres: pcakme@onet.eu. Firma PC-Akme przyjmuje sprzęt dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej i nie ponosi związanej z tym odpowiedzialności, w szczególności za przypadkową utratę lub uszkodzenie sprzętu podczas transportu. Przed wysłaniem paczki do serwisu, należy skontaktować się z serwisem aby nadać numer RMA.

Należy przygotować następujące dane potrzebne do uzyskania numeru RMA:

 • nr seryjny
 • data zakupu
 • opis usterki
 • kopia dokumentu zakupu

Paczki będą przyjmowane tylko z nadanym numerem RMA. Paczki bez wymaganego numeru nie będą przyjmowane i powrócą do nadawcy. Wszelkie dodatkowe pytania związane z systemem RMA prosimy kierować na adres: serwis@pc-akme.pl lub kontaktować się z pomocą techniczną pod numerem tel. 602 679 442. Pod tym numerem można uzyskać informacje o terminach: naprawy, odbioru, wysyłki serwisowanych produktów.

Adres wysyłki:

PC-Akme ul. Gitarowa 3 lok. 1 51-531 Wrocław

Na czas trwania procedury reklamacji firma nie wydaje sprzętu zastępczego.

Warunki gwarancji:

 • Firma PC-Akme udziela 24 miesięcznej gwarancji na sprzedawane przez nią produkty.
 • Gwarancja obejmuje tylko produkty z nienaruszoną (oryginalną lub firmową) plombą gwarancyjną, które zostaną dostarczone do siedziby firmy wraz z nadanym numerem RMA (zasady nadawania RMA opisano w dziale Serwis PC-Akme).
 • W chwili dostarczenia produktu do serwisu, firma dołoży wszelkich starań aby odesłać sprawny produkt w ciągu 10 dni roboczych.
 • Firma zastrzega sobie prawo do wyboru między naprawą lub wymianą urządzenia na sprawne (w przypadku niemożności dokonania naprawy).

Utrata praw gwarancyjnych:

Gwarancją nie są objęte wady i usterki: będące następstwem uszkodzeń (mechanicznych , termicznych i chemicznych). Spowodowane zalaniem sprzętu jakimkolwiek płynem, spowodowane oddziaływaniem zewnętrznego promieniowania jonizującego lub pola magnetycznego - wyładowania elektrycznego powstałego podczas burzy lub przepięcia ( spalenia elementów od strony portów wejściowych) , spowodowane używaniem sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, spowodowane lub ujawnione w związku z okolicznościami powodującymi utratę gwarancji spowodowane zanieczyszczeniami sprzętu lub powstałe w wyniku używania do czyszczenia sprzętu środków chemicznych nie przeznaczonych do tego celu wynikłe z eksploatacji sprzętu w niekorzystnych warunkach ( silnym zapyleniem pomieszczenia, dużej wilgotności ) inne nie będące wynikiem przyczyn tkwiących w nabytym sprzęcie.

Gwarancja nie obejmuje:

załączonego do zakupionego sprzętu oprogramowania oraz innych akcesoriów do niego dołączanych takich jak: nośniki danych i materiały eksploatacyjne.

Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku:

 • dokonania jakiejkolwiek naprawy, przeróbki we własnym zakresie lub przez osobę trzecią, inną niż gwarant,
 • naruszenia, uszkodzenia, zerwania którejkolwiek z plomb, na zewnątrz lub wewnątrz sprzętu, albo zakrycia ich w sposób uniemożliwiający identyfikację.
 • uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych oznaczeń identyfikujących sprzęt, albo zakrycia ich w sposób uniemożliwiających identyfikację.

Firma PC-Akme zastrzega sobie prawo obciążenia nabywcy związanymi z poniesionymi w ramach gwarancji kosztami w tym kosztami naprawy i transportu w każdym z przypadków gdy sprzęt okazał się sprawny oraz gdy zgłoszone wady nie były objęte gwarancją.