Regulamin Sprzedaży PC-Akme

1. Sprzedaż B2B

1.1. PC-Akme Ludwig Andrzej dalej zwana PC-Akme prowadzi jedynie sprzedaż B2B przeznaczoną dla przedsiębiorców.

1.2. Przedsiębiorcą jest zgodnie z definicją z art. 43 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

2. Regulacje dotyczące Umów

2.1. Inne lub uzupełniające Regulaminy i Ogólne Warunki Handlowe stosowane przez Przedsiębiorców nie znajdują zastosowania do dokonywanej przez nas sprzedaży – staną się one częścią umowy wyłącznie, gdy udzielimy na to wyraźnej, pisemnej zgody.

3. Dostępność Produktów

3.1. Na naszych stronach www.pc-akme.pl i www.logilink.pl dostępny jest katalog produktów, jednak nie gwarantujemy dostępności każdego produktu z katalogu w danym momencie.

3.2. W przypadku zainteresowania danym produktem/produktami należy skierować zapytanie na adres e-mail: ludwig@pc-akme.pl

4. Proces Zamówienia

4.1. Po skierowaniu zapytania prześlemy:

  • informację drogą mailową dotyczącą dostępności produktu/produktów z zastrzeżeniem pkt. 4.2 i 4.3 poniżej,
  • czasu realizacji zamówienia oraz ceny produktu/produktów z zastrzeżeniem punktu 4.2 i 4.3 poniżej i dalszych,
  • Regulamin Sprzedaży PC-Akme oraz Warunki Reklamacji.

4.2. Oferta cenowa podana w odpowiedzi na zapytanie może ulec zmianie w przeciągu kolejnych dwóch dni roboczych od udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Informacja o dostępności produktu jest wiążąca na moment odpowiedzi na zapytanie.

4.3. PC-Akme nie dokonuje rezerwacji nieopłaconych produktów.

5. Warunki Sprzedaży

5.1. Łączna cena danego produktu/produktów obejmuje podatek VAT 23% , dodatkowo doliczamy koszt transportu do Klienta na terenie Rzeczypospolitej Polski.

5.2. Złożenie zamówienia przez dokonującego zakupu równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Warunków Reklamacji.

5.3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po akceptacji przez dokonującego zakupu naszej oferty cenowej w wyznaczonym przez nas terminie oraz po wystawieniu przez nas faktury.

6. Warunki Realizacji Zamówień

6.1. W przypadku zakupu naszych produktów po raz pierwszy zalecamy „zakup kontrolny” celem sprawdzenia czy nasze produkty spełniają Państwa oczekiwania. Nie ma bowiem możliwości zwrotu towaru.

6.2. W przypadku nowych klientów wymagamy dokonania przedpłaty przed dostawą produktów na podstawie wystawionej przez nas faktury proforma. Po zaksięgowaniu na naszym koncie firmowym pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie rozpoczniemy realizację zamówienia, w tym wystawimy końcową fakturę VAT i dokonamy wysyłki towaru na wskazany adres z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej.

7. Warunki Dostawy

7.1. Nie wysyłamy towaru poza teren RP.

7.2. Nie wysyłamy towaru na budowy, do innych firm, podmiotów czy osób „trzecich” wskazanych przez dokonującego zakupu naszych towarów.

7.3. Jeśli Państwa magazyn jest w innym miejscu niż biuro/siedziba, prosimy o informację, gdzie zamówiony towar wysłać z zastrzeżeniem punktu 7.1 i 7.2 powyżej.

7.4. Towar z naszej firmy wysyłamy tylko za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL (bez opcji pobrania).

8. Dodanie do Bazy Klientów

8.1. Celem dodania Państwa firmy do naszej bazy klientów, aby następnie wystawić faktury i dokonać wysyłki, niezbędne jest przesłanie do nas pocztą e-mail dokumentów firmowych, takich jak : Regon , NIP , zaświadczenie o wpisie do ewidencji CEiDG lub jego odpowiednik np: KRS oraz inne, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

9. Warunki Zamówień u Partnera

9.1. Zamówienia produktów z katalogu dokonujemy dwa razy w tygodniu u naszego biznesowego partnera firmy 2direct Ltd. z siedzibą w Niemczech. W przypadku potwierdzenia dostępności towaru przez 2direct Ltd., powinien on do nas dotrzeć w ciągu 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia jego dostępności przez spółkę 2direct Ltd.

9.2 Jednocześnie zastrzegamy, że z tej racji, iż towar płynie do 2direct Ltd. w Niemczech z Azji, nie jesteśmy w stanie zapewnić ciągłości jego dostępności od ręki. Czasami zdarzają się dłuższe przerwy czasowe między dwiema dostawami, co stanowi ważną informacją dla Państwa.

10. Ryzyko i Odpowiedzialność

10.1. Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu produktu przechodzi na Państwa w momencie jego wydania przez nas spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji zajmującej się realizacją wysyłki.

10.2. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od momentu przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Państwu oraz za zawinione przez przewoźnika opóźnienie w dostarczeniu przesyłki.

11. Ochrona Danych Osobowych

11.1. PC-Akme będzie przetwarzać dane osobowe klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności firmy dostępną na naszych stronach www.pc-akme.pl i www.logilink.pl

12. Odstąpienie od Umowy

12.1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje przedsiębiorcom, za wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 385(5) Kodeksu Cywilnego.

13. Wyłączenie Rękojmi i Warunki Reklamacji

13.1. W przypadku umowy sprzedaży zawieranej z przedsiębiorcą, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, nasza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona.

13.2. Warunki Reklamacji dostępne są na naszych stronach www.pc-akme.pl i www.logilink.pl

14. Odpowiedzialność za publikowane informacje

14.1. PC-Akme nie bierze odpowiedzialności za publikowane informacje, ich aktualność, poprawność, kompletność ani jakość. Roszczenia dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem takich informacji nie będą miały podstaw, jeśli ze strony PC-Akme nie było ewidentnej, zamierzonej winy lub poważnego zaniedbania. Wszelkie oferty, publikacje i informacje są udostępnienia bez zobowiązań.

14.2. PC-Akme zastrzega sobie prawo zmiany części lub całości oferty, dodania, usuwania, czasowego lub stałego zaprzestania publikowania treści bez wcześniejszego powiadomienia.

14.3. PC-Akme nie ponosi odpowiedzialności za treści obecne jak i przyszłe na stronach do których prowadzą linki umieszczone na stronie internetowej PC-Akme, z zastrzeżeniem zgłoszenia nadużycia oraz posiadania możliwości technicznych blokowania treści.

15. Prawa autorskie i znaki handlowe

15.1. PC-Akme dokłada wszelkich starań w zakresie przestrzegania i zachowania praw autorskich i korzystania z prawowicie nabytych znaków handlowych swoich własnych jak i partnerów biznesowych. Powielanie lub wykorzystywanie takich znaków graficznych lub treści w publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez pisemnej zgody PC-Akme.

16. Postanowienia Końcowe

16.1. W przypadku przedsiębiorców dla wszystkich umów zawartych z nami obowiązuje prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

16.2. W przypadku przedsiębiorców sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między nami i Państwem będzie sąd właściwy dla naszej siedziby. Zdanie poprzednie nie dotyczy osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

16.3. PC-Akme nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną użytkowaniem zakupionych u nas produktów. Przedsiębiorca dokonujący zakupu naszych produktów powinien poinformować swoich klientów, iż należy regularnie wykonywać kopie zapasowe danych i stosować odpowiednie środki ostrożności w celu minimalizacji utraty danych.

16.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej PC-Akme.

16.5. PC-Akme zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o ile zmiany te nie naruszają istotnych praw klientów. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z chwilą ich publikacji na stronie internetowej PC-Akme.

16.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.