REKLAMACJE

1. PC-Akme Ludwig Andrzej, zwane dalej PC-Akme, dokłada starań, aby realizować wszystkie reklamacje bez zbędnej zwłoki i jak najdogodniej dla klienta, który zakupił towar bezpośrednio w PC-Akme.

2. Reklamacje dla klientów końcowych są rozpatrywane tylko poprzez punkty zakupu produktu.

3. W przypadku umowy sprzedaży zawieranej z przedsiębiorcą, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność PC-Akme z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona.

Sposób Składania Reklamacji:

4. Reklamację należy zgłaszać na następujący adres e-mail: serwis@pc-akme.pl

5. PC-Akme udziela odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacji.

6. PC-Akme przyjmuje sprzęt dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej i nie ponosi związanej z tym odpowiedzialności, w szczególności za przypadkową utratę lub uszkodzenie sprzętu podczas transportu. Przedsiębiorca wysyłający reklamację, wysyła ją do PC-Akme na swój koszt.

7. Przed wysłaniem paczki do naszego serwisu, należy skontaktować się z serwisem, aby serwis nadał numer RMA. W tym celu należy przygotować następujące dane potrzebne do uzyskania numeru RMA:

 • Nr seryjny (jeśli dany produkt go posiada)
 • Data zakupu w PC-Akme
 • Pełny opis usterki
 • Kopia dokumentu zakupu od PC-Akme

8. Paczki będą przyjmowane tylko z nadanym numerem RMA. Paczki bez wymaganego numeru nie będą przyjmowane i powrócą do nadawcy na jego koszt.

9. Wszelkie dodatkowe pytania związane z systemem RMA prosimy kierować na adres: serwis@pc-akme.pl lub kontaktować się z pomocą techniczną pod numerem tel. 602 679 442. Pod tym numerem (lub innym wskazanym przez pomoc techniczną) można uzyskać informacje o terminach: naprawy, odbioru, wysyłki serwisowanych produktów.

10. Przesyłkę należy zaadresować na adres: PC-Akme, ul. Gitarowa 3 lok. 1, 51-531 Wrocław

11. Na czas trwania procedury reklamacji firma nie wydaje sprzętu zastępczego.

Warunki Gwarancji:

12. PC-Akme udziela 24-miesięcznej gwarancji na sprzedawane przez nią produkty.

13. Gwarancja obejmuje tylko produkty z nienaruszoną (oryginalną lub firmową) plombą gwarancyjną, które zostaną dostarczone do siedziby firmy wraz z nadanym numerem RMA.

14. W chwili dostarczenia produktu do serwisu, firma dołoży wszelkich starań, aby odesłać sprawny produkt w ciągu 14 dni roboczych.

15. PC-Akme zastrzega sobie prawo do wyboru między naprawą lub wymianą urządzenia na sprawne (w przypadku niemożności dokonania naprawy) lub zwrotem ceny.

Gwarancja nie obejmuje:

16. Gwarancją nie są objęte następujące wady i usterki:

 • będące następstwem uszkodzeń (mechanicznych, termicznych i chemicznych).
 • spowodowane zalaniem sprzętu jakimkolwiek płynem;
 • spowodowane oddziaływaniem zewnętrznego promieniowania jonizującego lub pola magnetycznego - wyładowania elektrycznego powstałego podczas burzy lub przepięcia (spalenia elementów od strony portów wejściowych);
 • spowodowane używaniem sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
 • spowodowane lub ujawnione w związku z okolicznościami powodującymi utratę gwarancji;
 • spowodowane zanieczyszczeniami sprzętu lub powstałe w wyniku używania do czyszczenia sprzętu środków chemicznych nie przeznaczonych do tego celu wynikłe z eksploatacji sprzętu w niekorzystnych warunkach (silnym zapyleniem pomieszczenia, dużej wilgotności) inne nie będące wynikiem przyczyn tkwiących w nabytym sprzęcie.

17. Gwarancja nie obejmuje również załączonego do zakupionego sprzętu oprogramowania oraz innych akcesoriów dołączanych do niego, takich jak: nośniki danych i materiały eksploatacyjne.

Utrata Praw Gwarancyjnych:

18. Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku:

 • dokonania jakiejkolwiek naprawy, przeróbki we własnym zakresie lub przez osobę trzecią, inną niż gwarant;
 • naruszenia, uszkodzenia, zerwania którejkolwiek z plomb, na zewnątrz lub wewnątrz sprzętu, albo zakrycia ich w sposób uniemożliwiający identyfikację;
 • uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych oznaczeń identyfikujących sprzęt, albo zakrycia ich w sposób uniemożliwiający identyfikację.

Odpowiedzialność za Utratę Danych:

19. PC-Akme nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną użytkowaniem zakupionych u nas produktów. Należy regularnie wykonywać kopie zapasowe danych i stosować odpowiednie środki ostrożności w celu minimalizacji utraty danych.

Koszty związane z Gwarancją:

20. PC-Akme zastrzega sobie prawo obciążenia nabywcy związanymi z poniesionymi w ramach gwarancji kosztami, w tym kosztami naprawy i transportu, w każdym z przypadków, gdy sprzęt okazał się sprawny oraz gdy zgłoszone wady nie były objęte gwarancją. To samo dotyczy kosztów ekspertyzy, jeśli reklamacja była niezasadna.